Adatkezelési tájékoztató

 1. Az Adatkezelési tájékoztató hatálya, irányadó jogszabályok

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya a www.allas24.hu címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalakon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalakon található hivatkozás vezet. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Weboldalon megjelenő munkáltatók (állást kínáló vállalkozások) adatkezeléseire.

A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki az állást kínáló vállalkozások adatainak kezelésére.

 

 1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Az Adatkezelő a Net Performance Zrt. (székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. D lh. 2. em.; cégjegyzékszám: 05-10-000563; képviseli: Rácz István; e-mail: ugyfelszolgalat@allas24.hu; továbbiakban: “Adatkezelő”). Az érintettek személyes adatait a jelen tájékoztató alapján, a Weboldal működtetésével összefüggésben az Adatkezelő kezeli.

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Az Adatkezelő az adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: folyamatban

Az Adatkezelő működteti a Weboldalt, amely a munkát keresők és munkát kínálók közötti kapcsolatfelvételt segíti elő. A Weboldalon regisztráló állást kereső személyek megtekinthetik a regisztrált munkáltatók ajánlatait, azokra regisztrálhatnak. A munkatársat kereső munkáltatók a regisztrációt követően kereshetnek a regisztrált munkakeresők között.

 

 1. Az adatkezelés elvei, az irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztességkövetelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

–    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);

–    a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”).

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintettek hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). Az érintettek önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszi igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő az érintettek hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

 

 1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása. Az Adatkezelő állásajánlatok bemutatásával, munkahely keresés elősegítésével foglalkozik, tevékenységét elsősorban a Weboldalon keresztül fejti ki, így az adatkezelés célja a felhasználók számára állásajánlatok közvetítése, illetve munkáltatók számára a potenciális munkavállalók közvetítése.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

–      Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás;

–      Az érintett munkaviszony szempontjából jelentős körülményeinek (képzettség, képességek, igények) nyilvántartása;

–      Az érintett és a potenciális munkáltató közötti kapcsolat létrejöttének elősegítése;

–      Az érintett részére lehetséges álláslehetőségek bemutatása;

–      Munkáltatók számára az alkalmas munkavállalók felkutatása, közvetítése, a kapcsolat létrehozása;

–      Az érintettek számára hírlevél küldése;

–      Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt terhelő jogok gyakorlása;

–      Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel.

 

 1. Az adatok forrása

Az Adatkezelő kizárólag az érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

 

 1. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő kizárólag az érintettek által a regisztráció során megadott személyes adatokat, a feltöltött önéletrajzban szereplő személyes adatokat, valamint az érintettek által megadott egyéb adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:

Teljes név, e-mail cím, születési hely és idő, nem, lakóhely: Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, továbbá annak biztosítása, hogy az érintett számára olyan munkák kerüljenek ajánlásra, melyek neki alkalmasak, továbbá az adatokat olyan munkáltatók kapják meg, akikkel a munkaviszony ténylegesen létrejöhet.

Jelszó: Az érintett által megadott jelszó – az e-mail címmel együtt – a bejelentkezéshez szükséges.

Az önéletrajzban szereplő adatok: Végzettségre, képességekre vonatkozó adatok, nyelvtudás, szakmai tapasztalat, egyéb készségek. Az adatkezelés célja annak biztosítása, hogy olyan állást kereső érintettek és munkáltatók kerüljenek egymással kapcsolatba, akik között a munkaviszony létrejöhet.

Álláskeresésre vonatkozó adatok: Az Adatkezelő nyilvántartja, hogy az érintett milyen állásokra jelentkezett, és az adatait mely munkáltatók ismerhették meg.

A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 12. pontban írtak szerint.

 

 

 1. Az adatkezelési folyamat leírása

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett adatszolgáltatása alapján kezel. Az adatok forrása tehát az érintett, aki az adatokat a regisztráció során, vagy később, a Weboldalra belépve adja meg. A regisztráció során az érintett kitölti az adatlapot, ennek során megadja azonosító és kapcsolattartáshoz szükséges adatait, majd kitölti az önéletrajzot, megadja a keresett munkára, meglévő állásra vonatkozó adatokat. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

Az érintett az önéletrajzot önállóan készíti el, az Adatkezelő arra vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. Az érintett az önéletrajzban megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. Az érintett az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására az önéletrajzában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az érintett adatai a munkaerőt kereső munkáltatók számára hozzáférhetőek. Az érintett a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a jelen Szabályzatban meghatározott módon a munkáltatók megismerjék. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy az Adatkezelőnél regisztrált egyes munkáltatók közül kiválassza azokat, amelyek részére az adatai nem adhatók át. Ez esetben az adott munkáltató az érintett adatait nem ismerheti meg.

Amennyiben az érintett meghatározott állásra jelentkezik, az Adatkezelő az adatait hozzáférhetővé teszi az állást kínáló munkáltató számára.

Amennyiben munkáltató keres, megadhatja preferenciáit, ebben az esetben a Weboldal automatikusan összepárosítja a munkáltatót az alkalmas jelöltekkel (érintettekkel).

 

 1. Az adatok munkáltató általi megismerése

A regisztrációval, az adatok megadásával az érintett hozzájárul ahhoz, hogy adatait a regisztrált munkáltatók megismerjék. Az érintettnek lehetősége van megjelölni, hogy mely munkáltatók nem ismerhetik meg az adatait, az így kiválasztott munkáltatók részére az érintett adatai nem lesznek hozzáférhetők.

Egyéb esetben a munkáltatók megismerhetik valamennyi regisztrált érintett adatait. A hozzáférés naplózott, tehát az érintettek számára nyomon követhető, hogy mely munkáltatók ismerték meg az adatokat.

 

 1. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 

 1. Technikai adatok és cookie-k kezelése

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

–    megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

–    emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

–    elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

–    figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban

 

 1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

 

 1. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.

 

 1. Adatbiztonság, az adatok megismerése

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak az érintett kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

–    A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

–    Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

–    Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

–    Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 1. a) kezelése jogellenes;

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

 1. b) az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

 1. c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 2. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

Mivel az érintett részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – az érintett kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és az érintett közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő az érintett számára szolgáltatást nyújthat.

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

 1. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

 1. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja.

Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek küldött e-mailben.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 2. pontban írt elérhetőségein.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.